[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][TOP]

Re: newly ja.po for fontilus.


éäãéäãããããããã :<)

> ããããããçèããã
> 
> fontilus (HEAD/v0.4) ã ja.po ãçèããããã
> commit æãããã
> 
> ãããããããããããããèçãã
> ãããããäåãããããããã "ããããããã" ãããããã

msgid "The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789"
msgstr "ããããããã ããããããã éååäåä"

ããããææèããããããããååã
Xft ãååãåèâãèçããããã
ÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃ ÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÂ ÃÃÂÃÃÃÂÂÂÃÂÃ"
äèãã get ããããã
http://mikeforce.zive.net/gnome/po/fontilus-ja.po

-- 
(çè)